TRANSPARENTNOST

V politické oblasti cítím důležitost následujících priorit:

1) Transparentnost všech klíčových rozhodovacích procesů. Za samozřejmou a snadno splnitelnou podmínku transparentnosti považuji on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva a automatické zveřejňování všech smluv, které vedení radnice s kterýmkoli dodavatelem či odběratelem uzavře. Součástí komunikace radnice s veřejností by se mělo stát zveřejňování nejenom úspěchů, ale i neúspěchů. Radniční periodikum Kahan nemá v současné chvíli ani grafickou ani obsahovou úroveň a slouží víceméně pouze k sebepropagaci vládnoucí koalice. Tuto situaci je třeba rázně vyřešit a obligatorně využívat tohoto periodika ke včasné inzerci prodejů majetku města, a také např. k nabídkám pracovních míst, a to ať už pro veřejnou nebo neveřejnou sféru.

2) Otevřenou radnici, která vychází vstříc občanům, je jim pomocníkem a případně rádcem a nikoli nepřítelem ukrytým za bariérami sekretariátů. Radnice, která s občany pravidelně, poctivě a slušně komunikuje, zajímá se o jejich potřeby, snaží se jim vyhovět a trvale a průběžně je informuje o všem důležitém. K tomu využívá vlastních prostředků, ale i spolupráce s médii a otevřených diskusí s občany o zásadních otázkách.

3) Účast opozice. Nechci následovat příkladu současného vedení města, které opozici zadupalo do země, tvrdě ji diskriminuje a její příslušníky dehonestuje a všemožně jim škodí. S účastí demokratické opozice počítám ve všech komisích a výborech a třeba i při obsazování významnějších funkcí ve správě města a v organizacích jím řízených. Jsem připraven s opozicí otevřeně diskutovat, seriózně se zabývat jejími návrhy a respektovat její oprávněné požadavky. Za samozřejmost považuji většinové obsazení kontrolního výboru z řad opozice. Aniž bych chtěl cokoli ovlivňovat, budeme doufat, že se opozici podaří projít vnitřní očistou a budou schopni postavit do čela svých kandidátek osoby, které si minulými nedemokratickými metodami nezadaly. Takové konání by usnadnilo nejen povolební vyjednávání, ale především kvalitu práce a možnosti spolupráce všech koaličních i opozičních stran pro celé příští volební období.

4) Průhlednost veřejných zakázek. Razantně se chci vypořádat s dosavadní praxí netransparentního, neekonomického a zastaralého způsobu organizování veřejných zakázek a prodejů majetku města, které je podle našeho názoru v současné době jednou z hlavních příčin nedůvěry občanů ve vedení města. Hodlám zcela zrušit anebo alespoň na nejnižší možnou míru snížit počet prodejů městského majetku obálkovou metodou, kterou považuji z principu za nehospodárnou, zastaralou a především za netransparentní.

5) Účast občanů, jejich iniciativ a mimoradniční opozice. Řádní správci města a veřejných prostředků musí být především partnerem všech aktérů veřejného života. Jednotlivých občanů, jejich nejrůznějších iniciativ, sdružení a spolků a vůbec slušných a seriózních politických subjektů, které ve městě působí včetně těch, které nezískají zastoupení v jeho volených orgánech. Ve všech těchto případech jsme připraveni k dialogu a případné spolupráci. Budeme podporovat nejrůznější formy účasti těchto subjektů na práci orgánů města. Podporujeme aktivity osadních výborů a jsme připraveni s nimi spolupracovat na každodenní bázi. S nelibostí jsem zaznamenal nedemokratické zrušení osadního výboru na Březových horách. Přitom právě tato historická část města se potýká s nejobtížněji řešitelnými problémy.

6) Sebevědomé a nezávislé město. V současných podmínkách není nikdo stoprocentně nezávislý – ani jednotlivec, ani město. Považuji však za pokořující, demotivující a nepřípustné, aby většina toho, co se ve městě děje, co se v něm buduje a jakým způsobem žije, byla odkázána na dotace a dary, na přízeň tzv. mocných, které se musí doprošovat. S pomocí a účastí občanů, jejich iniciativ a se zapojením dalších subjektů působících v teritoriu města a ORP chci v maximální možné míře posílit jeho nezávislost na milodarech tím, že budeme vytvářet podmínky k tomu, aby město samo bylo v co největší možné míře schopno generovat zdroje na financování svých potřeb a svého rozvoje.