ŠKOLSTVÍ

Školství má v Příbrami nebývalou tradici, byť se dříve jednalo především o vzdělávání v oblasti hornictví. Dějiny báňského vzdělávání v Příbrami sahají až do začátku 19. století. Již v roce 1849 byla založena státní horní škola, která svou kvalitou i věhlasem přesahovala evropskou úroveň. Později byla přejmenována na Vysokou školu báňskou, která byla bohužel r. 1946 přesunuta do Ostravy, kde dnes působí pod názvem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Příbramské vzdělávání je pokryto širokou škálou různých forem vzdělávacích zařízení od mateřských škol až po různé typy středního vzdělávání, nicméně právě na tomto poli by stálo za to napřít síly a pokusit se navrátit Příbrami prestiž, kterou mívala v dobách, kdy byla nazývána Podbrdskými Aténami.

Snad bude v budoucnu možné využít nových příležitostí, které se objeví právě i s otevíráním brdského prostoru v oblasti environmentalistiky a lesnictví. Máme šanci se také podílet na uvádění výzkumu do praxe. I v tomto směru tu jsou některé zajímavé příležitosti, například v oblasti ekologického zpracování odpadů, apod.

V samotném školství a vědě, ale i v aplikovaném výzkumu je skryt i poklad v podobě nových pracovních příležitostí – tentokrát i pro vysoce kvalifikované profese. Nehledě na kultivaci veřejného prostoru, kterou by rozvoj v této oblasti městu přinesl.

Správně strukturované regionální školství je jedním z nejdůležitějších prvků vedoucích ke snižování nezaměstnanosti. Pokud získají příbramští studenti takové vzdělání, aby kvalifikační struktura pracovních sil města co nejvíce odpovídala potřebám nově příchozích investorů, budou je jako absolventi moci uplatnit v místě bydliště bez zatěžujícího dojíždění za prací. Proto oslovíme ředitele středních škol a společně se zaměstnavateli, s OHK a ÚP zvážíme potenciál jejich institucí, zejména projednáme možnou optimalizaci oborů řemesel, jejichž absolventi by systémově vyplnili mezery v terciární sféře, a dále oborů řemesel zaměřených na pokročilé technologie.

Čím budou nové obory atraktivnější, tím spíše zvýší zájem žáků o studium z širšího okolí, a zároveň přivedou do oblasti další kupní sílu. Pro podporu společenské prestiže řemesel zahájíme jednání s místními zaměstnavateli, aby pomohli s propagací řemesel zaměřenou na žáky ZŠ a jejich rodiče na jihozápadě našeho kraje.

Pro jednání o spolupráci se nabízí Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, která je poměrně nová (založena 1997) a vznikla z potřeby celého tamního kraje, který byl, jak je všeobecně známo, zdevastován dolováním uhlí. Soustředí se tedy na celkovou revitalizaci. Problematika Příbrami a jejího okolí je adekvátní, proto by mohla být některá řešení přínosná. Nabízí se otázka, zda by některý z oborů Fakulty stavební nemohl mít v budoucnu odloučené pracoviště v Příbrami. Ostatně Vysoká škola báňská se již do historie našeho města jednou na téměř 100 let zapsala.

Ředitele základních a mateřských škol je mimo jiné třeba podpořit při přípravě a realizaci nových kvalitních vzdělávacích projektů a při zajišťování efektivní primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vedoucí ke snížení nárůstu těchto jevů. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Budu podporovat kvalitní předškolní výchovu zaměřenou na zdravý životní styl a vzdělávání vedoucí k rozvoji a podpoře sociálních kompetencí. Na základě současných ukazatelů demografického vývoje, které signalizují, že křivka narůstajícího počtu tříletých dětí začne klesat až od roku 2018, zajistíme zvýšení nejvyššího povoleného počtu míst v mateřských školách v co nejkratší době tak, aby děti starší tří let všech příbramských rodičů mohly být bezproblémově přijaty k předškolnímu vzdělávání.

Chápeme rodiče dětí mladších tří let, kteří usilují o umístění svých dětí do předškolního zařízení, ať už z důvodů finančních, z obavy ze ztráty zaměstnání, nebo proto, že nechtějí přerušit svou profesní kariéru. Proto se pokusíme kapacity mateřských škol navýšit ještě o další místa a také podpoříme vznik dětských skupin, projdou-li legislativním procesem do Sbírky zákonů.
Komisi pro výchovu a vzdělávání („školské komisi") je třeba vrátit její serióznost a navýšit její kompetence v souladu s platnou legislativou.